HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ PHẦN MỀM

 

1. Phạm vi áp dụng

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho dịch vụ phần mềm quản lý  i-Tek. Phiên bản chính thức chạy trên máy chủ dưới tên miền chính thức https://i-tek.fun. Khi sử dụng website này và bất kỳ dịch vụ nào tại đây có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản điều khoản sử dụng này.

2. Sử dụng hợp pháp 

Bạn có trách nhiệm sử dụng dịch vụ vào công việc kinh doanh phù hợp với pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Không được sử dụng dịch vụ để tuyên truyền nội dung đồi trụy. Chống phá nhà nước, phát tán thư rác hoặc các thông tin không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác dưới mọi hình thức.

3. Quyền lợi cho khách hàng

i-Tek cam kết cung cấp dịch vụ phần mềm và đảm bảo thời gian duy trì như đã cam kết. Thời gian hiệu lực của từng tài khoản sẽ được thông báo ngay trên tài khoản để khách hàng theo dõi. Nếu không vì sự cố bất khả kháng mà dịch vụ phần mềm đã cũng cấp bị ngừng hoạt động thì i-Tek sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường cho nhà bán theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Xử lí sự cố

Mọi sự cố khi sử dụng phần mềm để i-Tek khắc phục sớm nhất cho tránh để thất thoát gây thiệt hại cho bạn.

Trong trường hợp sự cố liên quan đến bên thứ ba, bạn có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết.

Bạn hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, https://i-tek.fun luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục bạn. Tuy nhiên https://i-tek.fun sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu của bạn.

5. Giới hạn trách nhiệm

https://i-tek.fun sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website, Ứng dụng https://i-tek.fun.Trang thiết bị và dữ liệu của bạn hoặc dữ liệu khách hàng của bạn vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của https://i-tek.fun.

Như một điều kiện khi sử dụng phần mềm này. Bạn đồng ý với https://i-tek.fun rằng, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của i-Tek sẽ không chịu trách nhiệm với bên thứ ba với các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh;  chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với website này hay sử dụng các dịch vụ của https://i-tek.fun.

6. Bảo mật thông tin

i-Tek cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng. Công ty có đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các Nguyên tắc Bảo mật của Công ty.

i-Tek cam kết bảo mật mọi thông tin của bạn khi sử dụng các dịch vụ trên https://i-tek.fun của Công ty, mọi sự tiết lộ thông tin nếu không phải do sự cố bất khả kháng mà chưa được sự đồng ý của bạn thì đều bị coi là vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền riêng tư của bạn và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

i-Tek cung cấp cho khách hàng quyền truy cập hợp lý vào thông tin cá nhân của khách hàng và bảng mô tả về việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin, như yêu cầu hoặc theo đúng quy định của pháp luật. Khách hàng cũng có thể xác minh tính chính xác và đầy đủ của thông tin và yêu cầu được sửa đổi hoặc xóa bỏ, nếu thích hợp hoặc được pháp luật cho phép.

7. Quyền sở hữu trí tuệ

Phần mềm bán hàng và quản lý bán hàng i-Tek thuộc bản quyền của Công ty Cổ phần Công nghệ i-Tek Việt Nam. Chúng tôi cung cấp cho bạn một tài khoản có thời hạn để bạn toàn quền sử dụng trong tài khoản của mình.

8. Thông tin của nhà phát hành

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ i-Tek Việt Nam

Địa chỉ: KCN Quế Võ 2, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 

https://i-tek.fun

Hotline: 0777 777 690

Hotline: 0968 2727 72